Voorwaarden Wout Nijland Evenementen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op door Wout Nijland Evenementen uitgegeven tickets. Door gebruik te maken van een Wout Nijland Evenementen entreekaart aanvaard u deze voorwaarden en verbind u zichzelf ertoe deze na te leven.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Wout Nijland Evenementen uitgegeven entreebewijzen (zowel elektronische als papieren) (hierna gezamenlijk: “Tickets”) die worden verkocht door Wout Nijland Evenementen.

2.Ieder ticket is voorzien van een unieke code. Ieder ticket wordt slechts eenmaal verstrekt. U dient het ticket zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van het ticket) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele tickets en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Wout Nijland Evenementen te worden verstrekt. Wout Nijland Evenementen behoudt zich het recht voor om een ticket uitsluitend te accepteren na ontvangst van het originele aankoopbewijs (de e-mail die door Wout Nijland Evenementen aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

3.Een ticket is slechts eenmalig geldig voor het aantal personen dat op het ticket is vermeld, voor het evenement en datum die tevens op het ticket vermeld zijn.

4.Het is niet toegestaan tickets of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

5.Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van tickets wordt ontzegd.

6.Het is niet toegestaan tickets op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

7.Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de voorwaarden telkens voor het gebruik van een ticket te
raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen tickets gebruiken, dan aanvaard u daarmee de gewijzigde voorwaarden.

Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik van de tickets of problemen bij het verzilveren, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen via tickets@woutnijlandevenementen.nl. Wout Nijland Evenementen zal uw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.

Versie: 01-07-2021